Castes Under SC
    Sr.No Caste Sr.No Caste
    1.  Ad Dharmi 36. Sikligar
    2.  Balmiki,Chura,Bhangi 37. Sirkiband
    3.  Bangali 38. Mochi
    4.  Barar,Buar,Berar 39. Rai Sikh,Mahatam
    5.  Batwal,Barwala
    6.  Bauria,Bawaria    
    7.  Bazigar    
    8.  Bhanjra    
    9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Ramdasia, Ramdasia Sikh, Ravidasia, Ravidasia Sikh    
    10.  Chanal    
    11.  Dagi    
    12.  Darain    
    13. Deha,Dhaya,Dhea .  
    14.  Dhanak    
    15.  Dhogri,Dhangari,Siggi    
    16.  Dumna,Mahasha,Doom    
    17.  Gagra    
    18.  Gandhila,Gandil,Gondola     
    19.  Kabirpanthi,Julaha    
    20.  Khatik    
    21.  Kori,Koli    
    22.  Marija,Marecha    
    23.  Mazhabi,Mazhabi Sikh    
    24.  Megh    
    25.  Nat    
    26.  Od    
    27.  Pasi    
    28.  Perna    
    29.  Pherera    
    30.  Sanhai    
    31.  Sanhal    
    32.  Sansi,Bhedkut,Manesh     
    33.  Sansoi    
    34.  Sapela .  
    35.  Sarera