Contact Us
  Sr.No Name Designation Phone No. Email ID
  1. Sh. Kripa Shankar Saroj , IAS Principal Secretary 0172-2740214 pswscbc[at]punjab[dot]gov[dot]in
  2. Sh. Raj Bahadur Singh Director- cum- Joint Secretary 98155-48522 dir[dot]scsp[at]punjab[dot]gov[dot]in
  3. Sh. Sushil Kumar Deputy Director 98556-33588 sushil1306[at]gmail[dot]com
  4. Sh. Ripdaman Singh Deputy Director 99142-12087 rippy.deol[at]ymail[dot]com
  5. Sh. Ajay Kumar Khosla Deputy Director 98551-42345 khosla713[at]gmail[dot]com
  6. Sh. Balinder Singh Research Officer 98142-39955 -
  7. Smt. Randhir Kaur Superintendent 98766-32172 randhir803[at]yahoo[dot]com
  8. Smt. Jaswinder Kaur Personal Assistant 93177-51195 jkscp405[at]gmail[dot].com